Definicje
Warunki gwarancji

Warunki Gwarancji

1. Producent udziela 12 miesięcznej gwarancji od daty wydania mebli kupującemu.
2. Sposób i miejsce udziela gwarant. Usunięcie usterek następuje w fabryce wyjątkowo, tylko wówczas, gdy naprawa nie jest możliwa w domu Kupującego. O ile Kupujący odmówi naprawy w domu wówczas w całości pokryje koszty transportu mebli.
3. Producent zapewnia dobrą jakość i właściwe funkcjonowanie mebla przy zachowaniu prawidłowych zasad użytkowania zgodnie z przeznaczeniem w okresie 12 miesięcy od daty sprzedaży (data wydania).
4. Przy sprzedaży celem sprawdzenia jakości, meble powinny być rozpakowane przez sprzedawcę, okazane kupującemu przy wydaniu na sklepie, w celu udowodnienia zgodności towaru z umową.
5. Przy odbiorze zakupionych mebli prosimy o sprawdzenie stanu elementów szklanych (nie sprawdzone uszkodzone elementy szklane nie podlegają gwarancji).
6. Gdy niezgodność towaru stwierdzono przed upływem sześciu miesięcy, ustawa o sp. kons. domniemuje, że istniała ona w chwili wydania towaru. Wówczas to na sprzedawcy ciąży obowiązek ewentualnego wykazania, że było inaczej, że towar konsumpcyjny był zgodny z umową w momencie wydania.
7. Na meble dostarczone do obrotu w paczkach przeznaczonych do montażu poza miejscem wydania (o ile paczka nie nosi śladów uszkodzenia) czas zgłoszenia reklamacji na widoczne (jawne) wady wykonania oraz braki elementów (akcesoriów) wynosi 7 dni od daty zakupu.
8. Reklamacje dotyczące braków i uszkodzeń mebli wydanych kupującemu jak w pkt.6 załatwia sprzedawca, natomiast reklamacje na wady objęte gwarancją  sprzedawca niezwłocznie przekazuje do producenta (gwaranta).
9. Niezgodność towaru z umową powinna być zgłoszona w ciągu 1 miesiąca od momentu jej zauważenia do punktu zakupu mebli.
10. Sprzedawca przed zgłoszeniem reklamacji gwarantowi powinien we własnym zakresie dokonać oględzin towaru niezgodnego z umową. Wymagane jest pisemne zgłoszenie reklamacji (liczy się data stempla pocztowego oraz potwierdzenie daty z nadania faksu).
11. W przypadku gdy sprzedawca nie załatwia reklamacji natychmiast jest zobowiązany potwierdzić jej przyjęcie na piśmie.
12. Gwarant w terminie 14 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia reklamacyjnego zawiadomi kupującego, że złożona reklamacja jest lub nie jest zasadna, lub zgłosi się do kupującego w celu oględzin i ewentualnego ustalenia sposobu i terminu załatwienia reklamacji.
13. W przypadku nieuzasadnionego zgłoszenia reklamacji kupujący zobowiązany jest do pokrycia kosztów poniesionych w związku z przyjazdem serwisu.
14. Odebranie karty gwarancyjnej przez kupującego przy zakupie mebli jest równoznaczne z dokonaniem odbioru ilościowego i jakościowego i nie stwierdzeniem uszkodzeń lub braków zewnętrznych.

Kupujący, którego reklamacja jest zasadna może domagać się:
15. Aby sprzedawca usunął wady mebla, lub dostarczył meble wolne od wad (art. 577 § 1 KC).
16. Kupujący ma możliwość skorzystania z wymiany towaru na nowy, wolny od wad po wcześniejszym przeprowadzeniu czterech istotnych i udokumentowanych napraw mebla (po wymianie towaru na nowy, termin gwarancji nie będzie biegł od nowa).
17. W przypadku, gdy wada jest nieusuwalna lub jej usunięcie spowodowałoby obniżenie jakości mebla, załatwienie reklamacji może nastąpić za zgodą kupującego przez obniżenie ceny mebla.

Gwarancją producenta nie są objęte:
- wady, uszkodzenia widoczne przy zakupie,
- uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego przewozu bądź przenoszenia mebli, oraz złego montażu jak również wynikłe po sprzedaży ze zdarzeń losowych i innych okoliczności,
- uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania, przechowywania i konserwacji, jak również po stwierdzeniu napraw przez osobę nie upoważnioną przez firmę producenta,
- wady i uszkodzenia w następstwie których obniżono cenę wyrobu przy jego zakupie,
- szkody i usterki spowodowane przez zwierzęta.